Bedrijven

Onze advisering is breed maar is in grote lijnen voor elk bedrijf onder te verdelen in drie niveaus. Voorzieningenniveau, Veiligheidsniveau en Kennisniveau. Alle drie van groot belang voor de bescherming van milieu, veiligheid en uw hoofdactiviteit binnen uw bedrijf. Hieronder lichten wij per onderdeel toe wat wij binnen uw bedrijf kunnen en willen bereiken.

Alle aanwezige installaties en voorzieningen zijn conform geldende wet en regelgeving. Hierbij valt te denken aan vloeistofdichte vloeren, keuringen van stookinstallaties (kachels), nageschakelde techniek, tanks en opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Keuringen en onderhoud zijn in één overzicht zichtbaar en geeft duidelijkheid over wanneer welke installatie of voorziening is aangelegd, wanneer onderhoud dient plaats te vinden en wanneer deze gekeurd of geïnspecteerd dient te worden.

Binnen uw bedrijf is een ieder, binnen zijn of haar werkveld, duidelijk geïnstrueerd over de gevaren van aanwezige stoffen of bedrijfsprocessen. Kennis van de aanwezige gevaarlijke stoffen en gevaren van bedrijfsprocessen zal de handelingssnelheid en het beperken van een calamiteit vergroten. Het is ook vaak een wettelijke verplichting dat personeel voldoende kennis heeft over de gevaren op het gebied van veiligheid en milieu. Van Santen veiligheid en milieuadvies kan voor u heldere instructies opstellen voor uw personeel en kan u personeel op uw locatie trainen.